Vedtægter - Horsens Forsikring Agentur

Vedtægter

Vedtægter for HORSENS FORSIKRING Agentur

§ 1. Navn og Hjemsted
Foreningens navn er HORSENS FORSIKRING Agentur. Dens hjemsted er Horsens Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige forhold.

§ 3. Medlemskab
Som medlemmer kan optages alle ejere eller faste brugere af en bil. Der er tilknyttet et medlemskab pr. bilforsikring.

§ 4. Ophævelse af medlemskabet

Medlemskabet af foreningen ophører samtidig med forsikringens ophør, uanset dette skyldes medlemmets opsigelse af forsikringen eller foreningens opsigelse af forsikringen, hvortil medlemskabet er tilknyttet.

§ 5. Hæftelse
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Udtrædende medlemmer har ikke krav på andel af foreningens formue.

§ 6. Kontingent
Til dækning af foreningens udgifter opkræves et mindre årskontingent, der fastsættes på foreningens generalforsamling.

§ 7. Indkaldelse til generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen og mindst en kort angivelse af de forslag, der skal behandles. Forslag om vedtægtsændringer om ophævelse af foreningen skal dog med sendes i sin helhed.

Samtidig med indkaldelsen fremlægges på foreningens kontor de fuldstændige forslag, der skal behandles, og for så vidt angår den ordinære generalforsamling, tillige det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab med revisorens påtegning.

§ 8. Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  7. Valg af revisor og bilagsrevisor
  8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når 1/10 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

Når bestyrelsen har modtaget anmodningen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal denne afholdes senest fem uger efter begæringens modtagelse.

§ 10. Afstemninger på generalforsamlingen
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre denne vedtægt bestemmer andet. Medlemmerne har én stemme pr. bilforsikring, de har i foreningen.

Der kan kun stemmes ved fuldmagt inde for samme husstand.

Der kan kun stemmes om forslag, der er optaget på dagsordenen, og ændringsforslag hertil.

Over det på generalforsamlingen passende føres en protokol, der underskrives af dirigenten og af bestyrelsens formand.

§ 11. Valg af bestyrelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. To medlemmer er på valg i lige år og et medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af foreningen.

Formanden vælges på generalforsamlingen i lige år, de øvrige medlemmer konstituerer sig med næstformand og sekretær. Der vælges en bestyrelsessuppleant, der er på valg hvert år.

§ 12. Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, den daglige ledelse af foreningens anliggender.

Bestyrelsesmøder afholdes i.h.t. Forretningsorden for Horsens Forsikring Agentur, der udfærdiges beslutningsreferat.

Bestyrelsen holder møde efter behov, og i øvrigt når mindst et af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter begæring herom med angivelse af emne. Mødet indkaldes af formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§13. Tegningsregel
Foreningen tegnes af bestyrelsen formand og klubbens forretningsfører.

§ 14. Urafstemning
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bestemme, at et forslag udsendes til urafstemning blandt medlemmerne. Udsendelsen sker ved foreningens revisor.

For at forslaget kan anses for vedtaget, skal over halvdelen af de modtagne stemmesedler være for forslaget.

Foreningens revisor har det overordnede ansvar for afstemningsproceduren, herunder for optællingen, og afgør alene eventuelle uoverensstemmelser vedrørende denne optælling.

§ 15. Økonomi
Forenings regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen og revisionen påser, at foreningens midler er anbragt på en betryggende – og til fremme af foreningens virksomhed tjenlig måde.

Bortset fra de i driften bundne beløb skal midlerne være anbragt på følgende måde:

I værdipapirer udstedt af anerkendt danske finansielle institutioner, indskud i danske pengeinstitutter, i fast ejendom samt i øvrigt efter bestyrelsens beslutning i aktier eller på anden betryggende måde.

§ 16. Revision
Foreningens regnskab føres i overensstemmelse med god regnskabsskik og revideres af det på generalforsamlingen valgte revisionsselskab.

§ 17. Ændring af foreningens vedtægter
Foreningens vedtægter kan ændres, hvis  3/4 foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og  3/4  af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer er for forslaget.

Er  3/4  af medlemmerne ikke til stede på generalforsamlingen, men stemmer  3/4  af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer for forslaget til vedtægtsændringer, kan en ny generalforsamling vedtage forslaget, hvis blot 3/4  af de repræsenterede stemmer er for. Den nye generalforsamling må tidligst afholdes to uger efter den første, og skal afholdes senest seks uger efter. Begge generalforsamlinger kan indkaldes samtidig.

§ 18. Opløsning af foreningen
Beslutning om opløsning af foreningen træffes efter de for vedtægtsændringer fastsatte regler. Foreningens eventuelle formue skal tilfalde almennyttige formål, efter bestyrelsens beslutning.

Opløsningen varetages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer, der skal påse, at foreningens aktiver realiseres bedst muligt. Når alle aktiver er realiserede, og alle fordringer mod foreningen er betalt, afholdes en ekstraordinær generalforsamling til godkendelse af likvidationsregnskabet, hvorefter udlodningen af formue finder stede. Når dette er sket, er foreningen opløst.

Vedtægter vedtaget på generalforsamling 27. maj 2016

Bestyrelsen konstitueret efter generalforsamlingen i 2016

Formand:         Max Strunge (2016)

Næstformand:   Jan Piet Larsen (2015)

Sekretær:         Jens Bolt (2016)

Best.suppleant: Jesper Gottlieb (2016)